Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาโครงการ JCM (Joint Crediting Mechanism) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาโครงการ JCM  (Joint Crediting Mechanism) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน  (Carbon Neutrality) จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาโครงการ JCM  (Joint Crediting Mechanism) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน  (Carbon Neutrality) จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 15 มกราคม 2567 
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนพดล ธนธรรมสถิต ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม  และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ MR. Mitsuyoshi Hamada ผู้แทนเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น Mr. Yasumitsu Kondo ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส KITA และ MR. SATOSHI TAKAGI ที่ปรึกษาอาวุโส   EX Research Institute (ประเทศไทย) และร่วมประชุมรับทราบความก้าวหน้าการศึกษาพัฒนาโครงการ JCM  (Joint Crediting Mechanism) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน  (Carbon Neutrality) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้มีการลงพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ และหารือแนวทางดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่  2 ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี โครงการโซลาเซลล์ลอยน้ำไฮบริด โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วัดป่าศรีแสงธรรม  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชลประทาน  เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม  2567 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

แกลเลอรี่