Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 / 2566

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 / 2566

อุบลฯประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 / 2566
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 / 2566 เพื่อรับทราบผลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดในปีฐาน (พ.ศ.2562)และสรุปการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (พ.ศ.2573) ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพิจารณา มาตรการและศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก แผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด และรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัด 
    จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณรวม 1.35 ล้านบาท เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดำเนินการ 
  1. รวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชีฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด
  2. จัดทำรายงานสภาพการณ์ความเสี่ยง (Risk Profile) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  3. วิเคราะห์มาตรการและจัดทำแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่

แกลเลอรี่