Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ubon Ratchathani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
topgraphic

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

 

  วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรประสาน/บริหารจัดการและบริการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

  เป้าประสงค์หลัก (Goals)

1. เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้การจัดการปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน
3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการให้บริการการอนุญาตของสำนักงาน

  ค่านิยม (Value)

สามัคคี โปร่งใส ใฝ่คุณธรรม ก้าวนำสู่ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์

  วัฒนธรรม(Culture)

มุ่งมั่นบริการ วิชาการทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเป็นนิจ พร้อมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา จิตบริการ ทำงานเป็นทีม

  สมรรถนะหลัก

 

1. ความเชี่ยวชาญทางด้านป่าไม้

2. ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

3. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

4. มีจิตบริการ อุทิศตนเสียสละเวลา แรงกาย สติปัญญา