Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

Provincial Offices for Natural Resources and Environment Ubonratchatani

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการต่อสำนักงานฯ

อดีตการบริหารงานของภาครัฐใช้วิธีการรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจ ความหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์การ สถาบัน

วันที่: 13 มิ.ย. 60

ทำแบบสอบถาม
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1